Book, School and Travel

Originally posted in my site on My Trending Stories: https://mytrendingstories.com/article/book-school-and-travel/ Books tell me the world. School tells me the world. Travel tells me the world. They all do the same thing to me. But how they reach me is not the same. Guys, I’ve taken an interest in book for 3 years. Before that, I only…

Sao phải giống nhau?

Mỗi người có khuôn mặt khác với 6 tỉ 999 triệu 999 ngàn 999 người khác thì việc khác nhau về nội tại cũng là điều không nên bị phê phán. Đôi khi, chúng ta bắt gặp những người được cho là giống mình, rồi chúng ta về chung đội với nhau và đi “bắt…